หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.9K
1
5
สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SMEs
องค์กร สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Organization North Eastern Tapioca Trade Association
รายละเอียด
ประวัติสมาคม
     สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จดทะเบียนอย่างเป็นทางการวันที่ 16 กันยายน 2524 และดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 สมาชิกสมาคมประกอบด้วย ลานมันเส้น โรงอัดมันเม็ดโรงแป้ง และ ผู้ประกอบการส่งออก ครอบคลุมพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ซึ่งเป็นภาคที่มีปริมาณการผลิตมันสำปะหลังมากเป็นอันดับหนึ่งของผลผลิตโดยรวมทั้งประเทศ สมาคมฯ ได้ส่งเสริม และ ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลังทั้งระบบรวมถึงเกษตรกรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้มีปริมาณและคุณภาพสูง โดยความรวมมือกับหน่วยงานภาคราชการและเอกชนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประโยชนช์ร่วมกันของทุกฝ่าย
 
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 
 
        1.ส่งเสริมสนับสนุน และ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจในทางกสิกรรมอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งมันสำปะหลังผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังทุกประเภท
        2.ทำการวิจัยและส่งเสริมให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางวิชาการแก่กสิกรผู้ผลิตหรืออุตสาหกรรมมันสำปะหลังให้มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น
        3.ให้ความร่วมมือและติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันระหว่างกสิกรผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและผู้ค้ามันสำปะหลังให้เป็นผลดีแก่ทุกฝ่าย
        4.ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่ามวลสมาชิก เช่น จัดให้มีการประชุมสโมสรสันนิบาต หรือพบปะสังสรรค์ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
        5.ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้สินค้ามันสำปะหลังมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
        6.ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกหรืองดเว้นปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทมันสำปะหลังได้
ดำเนินการไปได้ด้วยความเรียนร้อย
        7.เป็นอนุญาโตตุลาการประนีประนอมและตัดสินระหว่างข้อพิพาทด้วยกันและสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจประเภทมันสำปะหลัง
        8.พยายามทุกวิถีทางในอันที่จะส่งเสริมมวลสมาชิกให้มีระดับฐานะและเกียรติยศชื่อเสียงที่ดี
        9.ส่งเสริมสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
        10.ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสาธารณประโยชน์
        11.สมาคมนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง
 
ที่ตั้ง 126 หมู่ 7 ถนน ราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 04-421-2370-1
โทรสาร 04-421-2372
อีเมล์ nettathai@hotmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,931 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด