หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
8.5K
3
5
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
SMEs
องค์กร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 
Organization NAKHON RATCHASIMA TOURIST BUSINESS ASSOCIATION
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของสมาคม  สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1)   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง  ได้แก่  ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจที่พัก  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  ธุรกิจนำเที่ยวและกีฬา  ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย   ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมในเขตาจังหวัดนครราชสีมา
(2)   สนับสนุน  ช่วยเหลือ  แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง   เจรจาทำความตกลงระหว่างสมาชิกหรืสมาชิกกับบุคคลภายนอก  สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวการค้าตามวัตถุประสงค์ทั้งภายในและต่างประเทศ
(3)   แลกเปลี่ยน  วิจัย  เผยแพร่ความรู้  ข่าวสาร  ความคิดเห็น  เอกสาร  สถิติ
(4)   ปรับปรุง  ส่งเสริมคุณภาพสินค้า  การบริการให้ได้มาตรฐานความนิยมและเพียงพอของตลาด  การฝึกอบรม
(5)   ร่วมมือกับเจ้าพนักงาน  องค์การของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจ  หรือสมาคมอื่นๆ บรรดาที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์
(6)   วางระเบียบภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ
(7)   พัฒนา  แสวงหาแหล่งท่องเที่ยว   โฆษณา  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเที่ยว
(8)   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  จารีตประเพณีท้องถิ่น  รักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย  สวยงาม  ตลอดถึงการปรับปรุงส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น
(9)   ให้ความสะดวก  ช่วยเหลือในด้านการรักษาความปลอดภัย  ความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว
(10)   รับบริจาคเงิน  ทรัพย์สิน  สิ่งของและหลักทรัพย์ต่างๆ
(11)   ให้เงินตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่  ผลงานที่ผู้นั้นทำให้แก่สมาคม หรือเพื่อสาธารณประโยชน์
(12)   ไม่ทำการค้าและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยวิธีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
(13)   ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาต่างๆ เช่น  กีฬาพื้นบ้าน   กีฬาพื้นเมือง  การแข่งขันเรือประเพณี  กีฬาเทนนิส   กีฬาฟุตบอล  กีฬาบาสเกตบอล  กีฬาตกปลา  เป็นต้น
 
ที่ตั้ง 110/82 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 089-722-0492, 089-845-1562
โทรสาร 04-435-7424
อีเมล์ info@korattourism.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,532 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด