หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
16K
3
8
สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 
Organization THAI TRANSPORTATION OPERATORS ASSOCIATION
รายละเอียด
ประวัติสมาคมฯ
 
ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมการค้า คือ คุณสุวิทย์ เกตุประยูร, คุณสุวิทย์ ตันวิจิตร, คุณวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมการค้า โดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า ประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาต และใบอนุญาตสมาคมการค้า  

โดยมีชื่อว่า สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) THAI  TRANSPORTATION  OPERATORS  ASSOCIATION เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2551 เลขที่ 14/2551  ทะเบียนเลขที่  0109551000144  และเริ่มรับประกาศสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 200 มีประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ได้นายกสมาคมคนแรกปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมจนคือ คุณชูชาติ  ทองคำ นายกสมาคมคนที่ 2 จนถึงปัจจุบันคือ คุณวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมฯมาแต่งตั้งคณะทำงาน นายกสมาคมฯมีวาระครั้งละ 2 ปี หมดอายุการทำงานพร้อมกับคณะกรรมการ  การดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯได้ไม่เกิน 2 คราว  หรือ 2 ครั้ง
 
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
  1. สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรถโดยสาร
  2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจา ทำความตกลงกับ  บุคคล ภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจของ หมู่มวลสมาชิก
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การจัดอบรม เผยแพร่วิชาการ เทคโนโลยี และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ให้แก่สมาชิก หรือจัดเป็นบริการแก่สาธารณะ
  4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนไทยใช้รถขนส่งท่องเที่ยวในประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
  5. ดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการตลาด การพัฒนารถยนต์โดยสารทั่วไทย และยกระดับมาตรฐานของการบริการ
  6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์การท่องเที่ยวทั้งรัฐและเอกชนอย่างสร้างสรรค์
  7. ดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่จะปกป้องให้ได้ประโยชน์ และนำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นในการประกอบอาชีพของสมาขิก
  8. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือ โต๊ะสนุกเกอร์
ที่ตั้ง 99/6 หมู่ 3 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02-985-859-5
โทรสาร 02-985-923-8
อีเมล์ transportation_2551@hotmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/profile.php?id=100004219453361
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2559
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 15,837 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด