หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
3.9K
3
5
สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง
SMEs
องค์กร สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง 
Organization Thai Entrepreneur Association for Friendship both of the Mekong
รายละเอียด
ตามที่สมาคมผู้ประกอบการค้าไทยมิตรภาพสองฝั่งโขง (Thai Entrepreneur Association for Friendship both of the Mekong)

หรือใช้ชื่อย่อว่า "TEAM" ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนสมาคมตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรียบร้อยแล้ว

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
-เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการประกอบการค้าไทยของสองฝั่งโขง
 
-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าไทยขยายธุรกิจสู่ประเทศสมาชิก AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
 
-เพื่อร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศในการ บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการ
 
-เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการเชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจด้วยระบบธรรมาภิบาล ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
-เพื่อร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการ ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต จำหน่ายหรือขนส่งสินค้า แก่สมาชิกของสมาคม
 
-เพื่อทำความตกลง หรือวางระเบียบหรือให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับประเทศต่าง ๆ ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง
 
-เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกระหว่างประกอบการอยู่ในประเทศ ต่าง ๆ ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง
 
-เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ตลอดจนการ ดำเนินงานด้านการประชุมสัมมนา ฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา ให้เกิดนวัตกรรมในด้านการผลิต การตลาด การเงิน กฎหมาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่สมาชิก
 
-ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับในทางการเมือง หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำ ให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
 
ที่ตั้ง 1/825 หมู่17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02-993-8738
โทรสาร 02-993-8737
อีเมล์ info@teamth.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 3,854 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด