หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
15K
3
10
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
SMEs
องค์กร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
Organization Phuket Tourist Association
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของสมาคม สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 (1)ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจสินค้าของที่ระลึก และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับการสันทนาการ ในเขตจังหวัดภูเก็ต
(2)สนับสนุนการประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่มีส่วนส่งเสริมกับธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสัมมนา หรือ ธุรกิจการกีฬาต่างๆ
(3)สนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง เจรจาทำความตกลงระหว่างสมาชิกหรือสมาชิกกับบุคคลภายนอก สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวการค้า ตามวัตถุประสงค์ทั้งภายในและต่างประเทศ
(4)แลกเปลี่ยน วิจัย เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็น เอกสาร สถิติ
(5)ปรับปรุง ส่งเสริมคุณภาพสินค้า การบริการให้ได้มาตรฐานความนิยมและเพียงพอของตลาด การฝึกอบรม
(6)ร่วมมือกับเจ้าพนักงาน องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ หรือสมาคมอื่นๆ บรรดาที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์
(7)วางระเบียบภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ
(8)พัฒนา แสวงหา แหล่งท่องเที่ยว โฆษณา ชักจูงให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเที่ยว
(9)อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จารีตประเพณีท้องถิ่น รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม ตลอดถึงการปรับปรุงส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น
(10) ให้ความสะดวก ช่วยเหลือในด้านการรักษาความปลอดภัย ความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว
(11) รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของและหลักทรัพย์ต่างๆ
(12) ให้เงิน ทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอกตอบแทนผลงานที่ผู้นั้นทำให้แก่สมาคมหรือเพื่อ สาธารณะกุศลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(13) ไม่ทำการค้าและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยวิธีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 
 
ที่ตั้ง 100/429 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส)ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-610-365-6
โทรสาร 076-610-367
อีเมล์ ptainfo@phuket.ksc.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 14,887 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด