หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
5.6K
สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง
SMEs
องค์กร สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง 
Organization Patong Hotels Association
รายละเอียด
สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 
(1) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมโดยตรง
(2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
(3) ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรในโรงแรม
(4) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ
(5) แลกเปลี่ยน วิจัย เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็น เอกสาร สถิติ
(6) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จารีตประเพณีท้องถิ่น รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
(7) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ กับหน่วยงานอื่นๆทั้งองค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ เอกชน หรือสมาคมอื่นๆ บรรดาที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ เอกชน หรือสมาคมอื่นๆ บรรดาที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์
(8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในภาคอุตสาหกรรมโรงแรม
(9) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับ บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจโรงแรม สอดส่องและติดตามความ เคลื่อนไหวของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(10) ร่วมมือกับเจ้าพนักงาน องค์การของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ หรือสมาคมอื่นๆบรรดาที่เกี่ยวข้องตาม วัตถุวัตถุประสงค์
(11) รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของและหลักทรัพย์ต่างๆ
(12) ไม่ทำการค้าและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยวิธีใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 
ที่ตั้ง 9/8 ซ.พระบารมี 6 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ 076-618212
โทรสาร 076-618212
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,598 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด