หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
9.1K
5
5
สมาคมยางพาราไทย
SMEs
องค์กร สมาคมยางพาราไทย 
Organization The Thai Rubber Association
รายละเอียด
การก่อตั้ง  
 
สมาคมยางพาราไทยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2494 ด้วยความร่วมมือของบริษัทผู้ผลิตและผู้ค้ายางพารา โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมพ่อค้ายางพาราแห่งประเทศไทย" เพื่อเป็นองค์กรกลางของผู้ประกอบธุรกิจการผลิตและการค้ายางพารา

เป็นศูนย์กลางที่ทางราชการสามารถติดต่อและประสานความร่วมมือ รวมทั้งเป็นกลไกที่จะช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์

ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานการดำเนินการของบริษัทสมาชิกให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพโดยทัดเทียมกัน
 
วัตถุประสงค์หลักในการริเริ่มก่อตั้งสมาคมยางพาราไทยก็เพื่อแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจที่ยังขาดกฎและข้อบังคับ ผู้ซื้อและผู้ขายมีอิสระในการประกอบธุรกิจที่สร้างความพึงพอใจแก่ตน โดยมิได้คำนึงถึงผลกระทบต่อการค้าโดยรวม

ปัญหาที่ปรากฏมักเป็นปัญหาเรื่องสินค้าด้อยคุณภาพและการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดการพิพาทที่ยืดเยื้อและเป็นผลเสียต่อผู้ประกอบธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบธุรกิจยาง เรียกตัวเองว่า "สมาคมพ่อค้ายางพาราแห่งประเทศไทย"

ก่อตั้งขึ้นเพื่อขจัดการค้าที่ไม่เป็นธรรม และเพื่อส่งเสริมสมาชิกที่ค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ไปกับการร่างกฎและข้อบังคับขึ้นมาใช้
 
ที่ทำการของสมาคมยางพาราไทยใช้ที่ทำการหอการค้ากรุงเทพฯ มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2494 และสมาชิกเริ่มแรกมีเพียง 15 ราย เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
 
สมาคมยางพาราไทยได้เป็นสมาชิกสามัญของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมาเกือบ 2 ทศวรรษ และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2511 นายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร

ได้ออกหนังสือรับรองให้สมาคมยางพาราไทยเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นสมาคมการค้า ที่ทำการสมาคมยางพาราไทยตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 57 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง ตำบลรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อว่า "สมาคมพ่อค้ายางไทย" เป็นต้นมา
 
 
ที่ตั้ง 45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-429011-2 , 074-429311
โทรสาร 074-429312
อีเมล์ tra@csloxinfo.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,124 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด