หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
7.6K
5
สมาคมน้ำยางข้นไทย
SMEs
องค์กร สมาคมน้ำยางข้นไทย 
Organization THAI LATEX ASSOCIATION
รายละเอียด
การก่อตั้ง  และประวัติความเป็นมา
 
                การก่อตั้งชมรมผู้ผลิตน้ำยางข้นแห่งประเทศไทย  ก่อตั้งตามมติที่ประชุม  เมื่อวันที่  28 มกราคม 2531  ณ โรงแรมไทยโอเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
                สำนักงานส่งเสริมการลงทุน  (B.O.I)   อนุมัติยกเว้นการเรียกเก็บภาษีอากรขาออกแก่ผู้ผลิตน้ำยางข้น  ตามที่หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอแนะตามหนังสือที่  117/2530  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2530  

เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2530  และกระทรวงอุตสาหกรรมได้แจ้งมติการยกเว้นการเก็บภาษีอากรขาออกน้ำยางข้น ตามมาตรา 36 (3)  พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา  1  ปี  ตามหนังสือที่  อ.ก. 0100/1853  ลงวันที่  30  ตุลาคม 2530
 
                นายประมวล  สภาวสุ  รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้มาเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำยางข้น  บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2530  นายนิพนธ์  เขมธิติกุล  กรรมการหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช  และนายยศ พันธุ์พิพัฒน์  ได้รายงานให้ท่านรัฐมนตรี  ประมวล  สภาวสุ    รับทราบถึงปัญหาน้ำยางข้นส่งออกขายต่างประเทศไม่ได้  เนื่องจากรัฐบาลเก็บภาษีอากรมากกว่าประเทศมาเลเซีย
 
                ในวันรุ่งขึ้นที่  15  สิงหาคม  2530  ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  นายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมการก่อสร้างหอสมุด ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ได้รายงานให้ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ทราบถึงปัญหาการผลิตน้ำยางข้น  และท่านได้มอบหมายให้  นายประมวล  สภาวสุ  รัฐมนตรีกระทรวงอุตสากรรมหาทางช่วยหลือ 
 
                หลังจากนั้นต่อมากลุ่มน้ำยางข้นก็ได้มีความสามัคคี  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งของแต่ละบริษัทมีอยู่  จนสามารถรวมตัวกันหาตลาดต่างประเทศได้มากมาย

 ในสมัยนั้นตลาดน้ำยางข้นเป็นของประเทศมาเลเซียครองอยู่ผู้เดียวในโลก  หลังจากนั้น พ.ศ. 2538  คณะกรรมการได้หารือกันเข้าจดทะเบียนยกฐานะของชมรมผู้ผลิตน้ำยางข้นแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมผู้ผลิตและส่งออกน้ำยางข้นไทย  

และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า  และได้รับใบอนุญาตสมาคมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538
 
ที่ตั้ง 60 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-411353
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,553 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด