หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
7.9K
1
10
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
SMEs
องค์กร สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) 
รายละเอียด สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.2553-2557 ตามนโยบายของรัฐบาล

สกส. มีเป้าหมายสำคัญในการกระตุ้น สนับสนุน ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดกิจการเพื่อสังคมและพัฒนาเป็นเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมการประกอบการจากบุคคลทั่วไปที่มีจุดมุ่งหมายในการทําธุรกิจที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดแรงบันดาลใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม นำพาให้สังคมโดยรวมดีขึ้นต่อไป
ที่ตั้ง 979 ชั้น 15 อาคาร เอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0500 ต่อ 2130
โทรสาร 0-2298-0500 ต่อ 2114
อีเมล์ info@tseo.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,937 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด