หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
9.8K
50
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
SMEs
องค์กร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) 
รายละเอียด International Institute for Trade and Development (ITD) เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ซึ่งการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในอันที่จะแสวงประโยชน์จากผลของโลกาภิวัฒน์และการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และจะก่อให้เกิดผลโดยตรงในด้านการพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากรในประเทศเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ที่เข้ารับบริการจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ITD มีสถานที่ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ภายในอาณาบริเวณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ITD จัดเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร ที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย อังค์ถัด องค์การในระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ

ที่ตั้ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-216-1894-7
โทรสาร 02-216-1898-9
อีเมล์ info@itd.or.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/#!/itdlive
Facebook 
www.facebook.com/itd.th
Youtube 
www.youtube.com/itdlive
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 50 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,770 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด