หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
12K
8
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : สพพ
SMEs
องค์กร สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : สพพ 
รายละเอียด สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)  เรียกสั้นๆว่า NEDA ได้ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ตาม “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548”

วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรชั้นนำในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความผาสุกและมั่นคงในภูมิภาค
 
พันธกิจ ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าประสงค์หลัก
 1. ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และความไว้วางใจของประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อประเทศไทย
  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตัวทางด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • เพื่อสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าในอนุภูมิภาค
  • เพื่อเป็นพันธมิตรพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันตามกรอบความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและทวิภาคี
 2. เป็นแหล่งสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
 3. สนับสนุนให้ภาคเอกชนไทย (ที่ปรึกษา/ผู้รับเหมา/ผู้ขายสินค้า) เข้าไปมีบทบาทในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
ค่านิยมองค์กร 
 • Accountability
 • Transparency
 • Friendliness
 • Team Work
 • Efficiency/Effectiveness 
ที่ตั้ง เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ เอ ชั้น 14 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-6177676
โทรสาร 02-6177683
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/#!/nedapr
Facebook 
www.facebook.com/NEDA2548
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 12,283 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด