หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
9.0K
5
6
มูลนิธิรักษ์ไทย
SMEs
องค์กร มูลนิธิรักษ์ไทย 
Organization Raks Thai Foundation
รายละเอียด องค์การแคร์

ในปี 2488 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 องค์การแคร์นานาชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป ต่อมาได้มีการรวมตัวเป็นสหพันธ์องค์การแคร์นานาชาติประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์

และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยยังคงดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศต่าง ๆ กว่า 80 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย (CARE International in Thailand)

ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม ที่หนีจากประเทศกัมพูชา มีการจัดตั้งศูนย์อพยพในเขตชายแดนไทยตามจังหวัดต่างๆ เช่น ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี และสุรินทร์ และดำเนินงานในค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา

หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2527 องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย ได้ขยายการดำเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ชุมชนยากจนและด้อยโอกาสในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายไปสู่งานด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา และงานส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันเอดส์

รวมทั้งการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นองค์กรไทยเพื่อความคล่องตัวและยั่งยืน ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการในประเทศไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2540 เพื่อเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไทยที่สานต่อเจตนารมณ์ขององค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย ในการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม

โดยมี นพ. กระแส ชนะวงศ์ เป็นกรรมการก่อตั้งมูลนิธิฯ และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีการกำหนดกิจกรรมหรืองานหลักไว้ 5 ด้าน ได้แก่
  1. งานส่งเสริมสุขภาพ และงานป้องกันเอดส์
  2. งานส่งเสริมการศึกษา
  3. งานส่งเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมในชุมชน และการส่งเสริมอาชีพ
  4. งานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  5. งานด้านการช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
 
ที่ตั้ง 185 ถนนประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2265-6888
โทรสาร 0-2271-4467
อีเมล์ info@raksthai.org
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/raksthaifoundation
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,977 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด