หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
5.8K
3
5
มูลนิธิประเทศสีเขียว
SMEs
องค์กร มูลนิธิประเทศสีเขียว 
Organization Green Country Foundation
รายละเอียด  วัตถุประสงค์มูลนิธิ
1.เพื่อการวิจัย อนุรักษ์ พัฒนาและขยายพันธุ์ไม้ทุกชนิด ให้มีความเหมาะสม ที่จะนำไปปลูกในแต่ละพื้นที่
2.เพื่อการอบรม ส่งเสริม สนับสนุน เร่งให้มีการปลูกป่าทุกชนิด เพิ่มมากขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนพื้นที่ปลูกและการเงินจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3.เพื่อการวิจัย และส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
4.เพื่อทำการฝึกอบรมวิวัฒน์พลเมือง แก่เยาวชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป เรื่องป่าไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลเมืองของประเทศ
5.เพื่อการสงเคราะห์ ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา หรือรางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในงานพัฒนาองค์ความรู้ ทางเกษตรสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
6.เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ตามความจำเป็น โดยดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
7.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ชื่อผู้ติดต่อ นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี
ที่ตั้ง 20 ซอยรามคำแหง 170 แยก 3 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-540-2048-9
โทรสาร 02-917-4761
อีเมล์ greencountryfoundation@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,778 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด