หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
4.8K
1
5
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (สำนักงาน)
SMEs
องค์กร ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (สำนักงาน) 
Organization Thailand Creative & Design Center (TCDC)
รายละเอียด ความเป็นมาของ TCDC

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) จัดตั้งขึ้นตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 ซึ่งในขณะนั้นได้มีโครงการพัฒนาบุคลากรเกิดขึ้นหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ โครงการอุทยานการเรียนรู้ ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารโครงการต่างๆ ในนามของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ Office of Knowledge Management and Development (OKMD) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 
TCDC ได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับสนับสนุนงบประมาณประจำปีจากสำนักงบประมาณ
 
TCDC ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนงานภายในซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5 ส่วนงาน ที่พร้อมจะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจาก TCDC ส่วนงานทั้งสี่ได้แก่:
  •     สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  •     สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
  •     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
  •     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

TCDC เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และเปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
ที่ตั้ง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (สำนักงาน) 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-664-8448
โทรสาร 02-664-8458
อีเมล์ info@tcdc.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,773 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด