หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
5.2K
หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
SMEs
องค์กร หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑๒๒,๖๑๑,๒๕๔ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง เรือนรองรับที่ประทับ ๑ หลัง ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน กันยายน ๒๕๕๐ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ แห่ง
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการระดับชาติ และนานาชาติ การจัดอบรมสัมมนาทางการศึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆ และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-970-021
โทรสาร 042-970-022
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,221 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด