หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
15K
7
15
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
SMEs
องค์กร มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) 
Organization Thai volunteer service
รายละเอียด วัตถุประสงค์ของ มอส.
  1. ส่งเสริมให้บุคคลซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้มีโอกาสทำงานเป็นอาสาสมัครในโครงการพัฒนาสังคมต่างๆ ขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพัฒนาทัศนคติ และความสามารถในการทำงานของอาสาสมัคร
  2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน และบุคคลที่ทำงานพัฒนาสังคม
  3. ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนด้วยกันเอง และกับหน่วยงานของรัฐ
  4. ร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลในวงการพัฒนา เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย

งานของ มอส.
  1. อาสาสมัครเต็มเวลา ส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวที่มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคม อายุระหว่าง 20-30 ปี ได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดความเข้าใจทางสังคม ความสามารถในการทำงาน โดยการปฎิบัติหน้าที่เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม อาทิ ชาวบ้านในชนบท ชาวสลัม กรรมกร ผู้ลี้ภ้ย การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม(ดิน น้ำ ป่า เหมืองแร่) ผู้หญิงและเด็ก โดยปัจจุบัน มอส.มีอาสาสมัครเต็มเวลา 3 รูปแบบ คือ อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, ครูอาสาเพื่อการศึกษาทางเลือก และอาสาสมัครงานเยาวชนในแต่ละปี มอส. จะเปิดรับอาสาสมัครแต่ละประเภทปีละ 20-25 คน ในระหว่างวาระการเป็นอาสาสมัคร 1 หรือ 2 ปีนั้น มอส. จะมีค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการยังชีพ รวมถึงการทำหน้าที่ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้อาสาสมัครเป็นช่วงๆ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดการปฎิบัติงาน
  2. งานอาสาสมัครนอกเวลา มอส.สนับสนุนให้คนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครเรียนรู้ชุมชน สังคม ในช่วงเวลาสั้นๆ หรือวันหยุด อาทิ การปลูกป่า, การปรับภูมิทัศน์ในสถานสงเคราะห์, การทำสื่อการเรียนรู้ให้กับศูนย์เด็ก โรงเรียนในชนบทการเข้าร่วมของบุคคลในกิจกรรมเหล่านี้ มอส. มุ่งหวังให้เขาได้เห็นปัญหาสังคม เข้าใจการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน และเห็นบทบาทของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ดีได้
  3. งานเสริมสร้างบทบาทคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มอส.ได้ขยายการทำงานอาสาสมัครในประเทศ สู่การประสานความร่วมมือกับองค์กรในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม จีน สาธารณรัฐประชาชนลาว ฯลฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเสริมสร้างคนหนุ่มสาว สนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนางานด้านอาสาสมัคร รวมทั้งร่วมกันสร้างให้คนหนุ่มสาวประเทศต่างๆ ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจปัญหาสังคมในระดับภูมิภาคร่วมกัน เกิดมิตรภาพที่ปราศจากอคติทางเชื้อชาติ และเป็นกลุ่มพลังที่จะสร้างสังคมที่สงบสุขสันติต่อไป

รายละเอียด
มอส.ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ โดยถูกต้องตามกฎหมายในปี2529 มอส. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการในด้านการสนับสนุนงานพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ยุติธรรมและสันติสุข โดยมีความเชื่อว่าการพัฒนาสังคมเป็นหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคน ดังนั้น สถาบัน, องค์กร, กลุ่มและบุคคลในสังคม จักต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่
ที่ตั้ง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่ ๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐
โทรศัพท์ 0-2691-0437-9
โทรสาร -
อีเมล์ thaivolteer@yahoo.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/pages/Thai-volunteer-service-มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม-มอส/146424402091579
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 15 คะแนน
มีผู้เข้าชม 14,994 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 7 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด