หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
17K
6
8
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
SMEs
องค์กร มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
Organization Foundation for the blind in Thailand under the patronage of H.M. the Queen
รายละเอียด การก่อตั้งมูลนิธิฯเกิดขึ้นจากแนวความคิดของมิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์ (Miss Genevieve Caulfield) สตรีตาบอดชาวอเมริกัน  ที่มีความมุ่งมั่นและต้องการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา  และเห็นว่าประเทศไทยในขณะนั้น  ยังไม่มีองค์กรใดให้ความสนใจช่วยเหลือคนตาบอด  จึงเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย   ณ บ้านเช่าหลังเล็ก ถนนคอชเช่ ศาลาแดง  โดยได้ร่วมกับนักศึกษาไทยประดิษฐ์อักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้น   ต่อมามีผู้มีจิตกุศลช่วยเหลือและสนับสนุนร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิชื่อว่า “มูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2482  โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาแก่คนตาบอดตามสมควรแก่อัตภาพ  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มิสเจเนวีฟ  คอลฟิลด์ (Miss Genevieve Caulfield)  ต้องการวางมือจากงาน  จึงได้ติดต่อขอนักบวชคณะซาเลเซียนมาช่วยบริหารงานแทนในปี พ.ศ. 2502 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์   ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์”   โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้บริหารงาน

ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา  มูลนิธิฯได้ให้การสงเคราะห์ผู้พิการทางสายตาโดยตั้งอยู่ในหลักการที่ว่า  การช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานั้นมิใช่ช่วยเพียงการเริ่มต้นที่โรงเรียนเพื่อให้ได้รับการศึกษาเท่านั้น  หากแต่ต้องช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางวิชาชีพ  เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง  โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ  จึงจะถือได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิฯนั้นสัมฤทธิ์ผลโดยสมบูรณ์

มูลนิธิฯได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสมาโดยตลอด  จนได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นของชาติประจำปีพ.ศ. 2542  จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามประกาศกระทรวงการคลังลำดับที่ 75  เป็นมูลนิธิฯที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์  ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน

จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2482 มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ  ดังนี้
  1.     เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั้งชายหญิง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา
  2.     เพื่อให้การศึกษาสายสามัญและการฝึกอบรมด้านอาชีพ  เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
  3.     เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา

 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  มูลนิธิฯจึงมีการบริหารและดำเนินงานด้านต่างๆ 5  ส่วนคือ
  1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
  2. ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 
  3. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด 
  4. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด
  5. ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน โดยมีสำนักบริหารมูลนิธิฯเป็นศูนย์กลางประสานงาน

มูลนิธิฯได้รับความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างดี  จากผู้ที่เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญ  ในการหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตา ทั้งในรูปแบบการบริจาคเงิน  สิ่งของ  และการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ นำมาซึ่งความหวังและโอกาสที่ดีแก่ผู้พิการทางสายตา  เพื่อช่วยให้เกิดแสงสว่างในชีวิต
ที่ตั้ง 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-354-8365-68 , 02-354-8370-71
โทรสาร 02-354-8369
อีเมล์ tipwanbu@blind.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8 คะแนน
มีผู้เข้าชม 16,591 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 6 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด