หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
11K
3
6
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (ม.พ.พ.ท.)
SMEs
องค์กร มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (ม.พ.พ.ท.) 
Organization Thai Disabled Development Foundation
รายละเอียด มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 โดยสืบเนื่องจาก เมื่อครั้งที่ ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเฟสปิกเกมส์ ระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2541 ซึ่ง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเฟสปิกเกมส์ โดยที่การจัดการแข่งขันดังกล่าวประสบปัญหาด้านงบประมาณ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จึงให้จัดงานการกุศลเพื่อระดมทุน และพลังน้ำใจจากคนไทยทั่วทั้งประเทศ ให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม และพัฒนาความสามารถของคนพิการไทยให้มีความเป็นเลิศในด้านกีฬา อันจะนำไปสู่โอกาสการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ผลักดันให้เกิดการดำเนินการก่อตั้ง “มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย” ขึ้น เพื่อให้ดำเนินงานสืบสานเจตนารมณ์ที่จะให้คนพิการไทย ได้รับการพัฒนาแบบยั่งยืน และมั่นคงตลอดไป ทั้งนี้ คณะผู้แทนคนพิการที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้เชิญ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา เป็นประธานมูลนิธิฯ ซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เป้าหมาย
 • ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการทุกประเภท เพื่อสนับสนุนให้คนพิการดำรงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และดำเนินชีวิตร่วมกับคนทั่วไปในสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 • สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ด้วยการสามารถเข้า ถึงและใช้ประโยชน์จากบริการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างรอบด้านและครบวงจร ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม อาชีพ กีฬา นันทนาการ และวัฒนธรรม เป็นต้น
 • ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม และบริการข้อมูลข่าวสารให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการออกแบบที่เป็นธรรมซึ่งทุกคนใช้ร่วมกันได้ การบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสากลและทันสมัย รวมทั้ง การบริการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล เพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระ
 • ส่งเสริมการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร งานด้านวิชาการ และการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องคนพิการ การมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและครอบครัว รวมทั้งการเปิดโอกาสให้คนพิการร่วมกิจกรรมของสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป
 • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
บริการที่ให้แก่คนพิการ
 • บริการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการทุกประเภท โดยการมีส่วนร่วมยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเรื่องกฎหมายด้านคนพิการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนเพื่อบังคับใช้กฎหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ.
 • บริการให้คำปรึกษาแนะแนว แก่คนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งที่สำนักงานมูลนิธิฯ ทางโทรศัพท์ โทรสาร ทางไปรษณีย์ อีเมล์ เว็บไซต์ เฟสบุก เอสเอ็มเอส เยี่ยมบ้าน และบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • บริการให้สวัสดิการแก่คนพิการ โดยให้บริการแก้ไขปัญหาของคนพิการเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล บริการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และเร่งด่วน เป็นต้น
 • บริการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ โดย ร่วมกิจกรรมด้านคนพิการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริการประสานงานให้ความช่วยเหลือเรื่องคนพิการกับองค์กรภายใน ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านพิการ เป็นต้น
 • บริการด้านวิชาการ โดยจัดทำโครงการสัมมนา/ประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาคนพิการในทุกมิติ ให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องคนพิการ และบริการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัย เป็นต้น
 • บริการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ โดยจัดทำโครงการฝึกอาชีพของคนพิการ จัดโครงการ ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ เป็นต้น
 • บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องคนพิการ โดยจัดทำเว็บไซต์ เฟสบุก และทวิตเตอร์ ซึ่งปรับเพิ่มข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกวัน มีสังคมออนไลน์ซึ่งบริการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึง เผยแพร่สาร ม.พ.พ.ท. ซึ่งนำเสนอบทความเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ทันสมัยในทุกมิติแก่คนพิการ ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น
 • บริการสนับสนุนนักกีฬาพิการ เพื่อการแข่งขันทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ที่ตั้ง 29 อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 02-281-9280
โทรสาร -
อีเมล์ office@tddf.or.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/#!/_TDDF_
Facebook 
www.facebook.com/pages/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย/216447545056905?ref=ts
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,756 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด