หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
7.3K
3
มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย
SMEs
องค์กร มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย 
Organization FOUNDATION FOR BALANCE GROWTH OF RURAL COMMUNITY - PLARNKHOI (F.B.R.C)
รายละเอียด ความคิดแบบทุนนิยมซึ่งมีวัตถุเป็นมาตรวัตความมั่นคงของชีวิตทำให้วิถีชุมชนแบบวิถีไทยที่เคยเป็นถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย หนุ่มสาววิ่งตามเงิน คนแก่เลี้ยงหลานที่บ้าน ความอบอุ่นแบบครอบครัวใหญ่ล่มสลาย ปัญหาการหย่าร้้าง เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุถูกละเลย หนี้สิน ยาเสพติด อบายมุข การพนัน เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

         ทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่สังคมควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ เน้นการจัดการศึกษาแบบ "วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย"  ที่บูรณาการคุณธรรมและศาสนาควบคู่ไปกับการศึกษา  ซึงจะเป็นพื้นฐานทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในวันข้างหน้า  มีภูมิคุ้มกันชีวิต รู้เท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงของโลก...
น้อมนำหลักศาสนาเข้าสู่จิตใจเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสอ่อนโยน มีเมตตา และมีสติในการดำเนินชีวิตรู้จักรับผิดชอบตัวเองและสังคม...

ดังนั้นทางมูลนิธิฯ จึงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1. ส่งเสริมการศึกษา  อุปกรณ์การศึกษาและโภชนาการของเด็กและเยาวชน
  2. ส่งเสริมเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. ส่งเสริมทุนการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนขั้นพื้นฐาน จนถึงการศึกษาขั้นสูงสุด
  4. เพื่อการสังคมสงเคราะห์และเพื่อกุศลสาธารณะ  หรือ  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นฯ เพื่อสาธารณประโยชน์
ที่ตั้ง 77 หมู่ 2 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34350 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 089-997-6332 , 045-409-200-1
โทรสาร -
อีเมล์ plarnkhoi@hotmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 7,342 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด