Happy Newyear 2023 TFC
หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
20K
13
71
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
SMEs
องค์กร มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
Organization The Center for the Protection of Children
รายละเอียด ปีพ.ศ. 2524 ได้เกิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กขึ้น โดยขณะนั้นเป็นโครงการหนึ่งภายใต้การทำงานของมูลนิธิเด็ก จนกระทั่งเมื่อ ปี พ.ศ.2540 ได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิ ชื่อว่า มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก หรือ The Center for the Protection of Children’s Rights Foundation เพื่อทำงานให้ความช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองและดูแลเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี เช่น กรณีถูกทำร้ายร่างกาย กรณีถูกล่วงเกินทางเพศ กรณีล่อลวงบังคับให้ค้าประเวณี กรณีใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม และได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม เป็นต้นและนับว่าเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรแรกที่ทำงานคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทยอย่างครบวงจรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาจนถึงทุกวันนี้

ตลอดระยะเวลาการทำงานนอกจากจะช่วยปกป้อง คุ้มครองและดูแลเด็กไทยให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยได้ตระหนักและรับรู้สภาพความเป็นจริงของปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กที่มีอยู่มากมาย ประการสำคัญคือการสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรต่อเด็ก โดยสร้างให้เกิดกลไก ความร่วมมือ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชน และสังคมในการคุ้มครองและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

งานของมูลนิธิ

งานคุ้มครองสิทธิเด็ก
นักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาของมูลนิธิฯ จะเข้าให้การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ และสร้างหลักประกันให้เด็กผู้เสียหายปลอดภัยจากการถูกกระทำซ้ำ ภายใต้เงื่อนไขว่าเด็กต้องมีหลักประกันที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยใช้กระบวนการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพ อันประกอบไปด้วย ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (สามารถช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ/เด็กผู้เสียหาย จำนวน 300 ราย (ต่อปี)
งานบำบัดและฟื้นฟู

เด็กที่ถูกทารุณกรรมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะถูกล่วงเกินทางเพศ ทำร้ายร่างกาย ถูกปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง ถูกใช้แรงงาน หรือเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการค้าประเวณี นั้นจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสังคม ของเด็กและครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิต หากเด็กไม่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลให้เด็กไม่สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างปกติ หรือถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือกลายไปเป็นผู้ที่จะทำร้ายผู้อื่นในอนาคต

มูลนิธิฯ มีสถานดูแลเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 จำนวน 2 แห่ง คือ สถานแรกรับ และ สถานพัฒนาและฟื้นฟู ซึ่งให้ความช่วยเหลือเด็กๆในระยะวิกฤติและระยะยาว เพื่อพัฒนาและบำบัดฟื้นฟูเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ ให้เด็กสามารถกลับไปดำเนินชีวิตอย่างผาสุก และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข
  • สถานแรกรับหรือบ้านแรกรับ เป็นสถานที่รับเด็กขณะเผชิญปัญหาวิกฤติให้เข้ามาอยู่ในความดูแล เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อใช้ในการประเมินเด็กและครอบครัว และเพื่อกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวต่อไป นอกจากนี้คือการให้ความคุ้มครองและให้การบำบัดฟื้นฟูเบื้องต้นในปัญหาวิกฤติทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเด็ก
  • สถานพัฒนาและบำบัดฟื้นฟู หรือบ้านอุ่นรัก  เป็นสถานที่บำบัดและฟื้นฟูแก้ไขปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรมและพัฒนาการที่ผิดปกติของเด็ก รวมถึงบุคคลในครอบครัว โดยมุ่งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อความรุนแรงและเพื่อเป็นหลักประกันที่จะทำให้เด็กสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัย และสามารถดำเนินชีวิตได้เหมือนเด็กปกติ

ปัจจุบันทั้งสถานแรกรับและสถานพัฒนาและฟื้นฟู รับผิดชอบดูแลเด็กทั้งที่อยู่ในสถานและอยู่ภายนอก (สถานสงเคราะห์อื่น โรงเรียนศึกษาพิเศษ ศูนย์ฝึกอาชีพ ครอบครัวทดแทน ) รวมประมาณ 150 ราย
งานพัฒนาเด็กและครอบครัว

ทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดรูปแบบกิจกรรม กลไกและระบบในการส่งเสริม พัฒนา และป้องกันเด็กจากการถูกละเมิดสิทธิ โดยลักษณะงานจะมีทั้งงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง การพัฒนาครู การพัฒนาเครือข่ายชุมชน และการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานระดับเขต/อำเภอ การทำงานมุ่งเน้นให้เด็กมีการป้องกันตนเองจากภัยอันตราย มุ่งเน้นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูมีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรม กลไกและระบบในการส่งเสริม พัฒนาและป้องกันเด็กจากการถูกละเมิดสิทธิทั้งในหน่วยงานต่างๆ โรงเรียน และชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาให้เกิดศูนย์ข้อมูลด้านเด็กถูกละเมิดสิทธิและการสนับสนุนงานวิชาการ/งานวิจัยในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
  •     กิจกรรมพัฒนาเด็ก ประกอบด้วย กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน กิจกรรมเพศศึกษา กิจกรรมพัฒนาเยาวชน
  •     กิจกรรมพัฒนาครอบครัว ประกอบด้วย กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่เรื่องการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของลูก และ กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่เรื่องปกป้องลูกจากภัยทางเพศ และเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค้นหาความสุขในการเป็นพ่อแม่
  •     กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
  •     กิจกรรมพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว กิจกรรมศูนย์บริการครอบครัว กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพ่อแม่ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
ในแต่ละปีมีเด็กและครอบครัวที่ผ่านการอบรมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ประมาณ 3,000-5,000 ราย
ที่ตั้ง 979 ถนนจรัญสนิทวงค์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
โทรศัพท์ 02-412-1196,02412-0739
โทรสาร 02-412-9833
อีเมล์ cpcrhuman@yahoo.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/#!/cpcrfunds
Facebook 
www.facebook.com/people/มูลนิธิ-ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก/100001061813612
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 71 คะแนน
มีผู้เข้าชม 19,544 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 13 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด