Happy Newyear 2023 TFC
หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
13K
2
16
มูลนิธิรักษ์เด็ก
SMEs
องค์กร มูลนิธิรักษ์เด็ก 
Organization The Life Skills Development Foundation
รายละเอียด     มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งทำงานด้านเด็ก และเยาวชน สตรี ครอบครัว เพื่อที่จะให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด โดยให้เด็กมีคุณภาพชีวิต ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention On The Rights Of The Child) ซึ่งจะปลูกฝังให้เด็กเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม มีทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิต เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สังคม ประกอบกับการมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและความรู้ตั้งอยู่บนรากฐานของทักษะชีวิต (Life Skills) ขณะเดียวกันก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคล และสถาบันต่างๆ ที่ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง นำเสนอเป็นข้อความโดยย่อ

ความเป็นมาของการจัดตั้งมูลนิธิรักษ์เด็ก
    ปี 2539 องค์การเซฟเดอะชิลเดร็น (สหรัฐอเมริกา) สำนักงานประเทศไทย เริ่มโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน โดยเริ่มจากการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการประเมินความต้องการของ นักเรียน แล้วเสนอให้ครูกรรมการศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนในโรงเรียน และจากการประเมินดังกล่าว จึงเกิดเป็นความร่วมมือ ในการทำงานร่วมกับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการประสานความร่วมมือพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชนบท
    หลังจากนั้นปี 2541 องค์การเซฟเดอะชิลเดร็น (สหรัฐอเมริกา) สำนักงานประเทศไทย ได้ปิดการดำเนินงานในประเทศไทยลงในส่วนผู้บริหารองค์การฯ จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง องค์กรท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อสานต่องานของ องค์การเซฟเดอะชิลเดร็น (สหรัฐอเมริกา) สำนักงานประเทศไทยต่อไป จึงได้บริจาคงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับการจัดตั้ง มูลนิธิรักษ์เด็ก ให้เน้นการทำงานเรื่องทักษะชีวิต และสิทธิเด็ก แก่ครอบครัว เด็ก เยาวชน และสตรี ที่สนองตอบต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อที่จะทำให้เกิดการขยายงานและความยั่งยืนไปสู่จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

เป้าหมาย
    เด็กที่ขาดโอกาสมีคุณภาพชีวิตพึ่งตนเองได้มีทักษะชีวิต และได้รับการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิที่พึงมีพึงได้ โดยมูลนิธิฯมีแผนงานโครงการที่มีประสิทธิผลเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อเด็ก

พันธะกิจ
    สร้างเสริมสิทธิและทักษะชีวิตแก่เด็กที่ขาดโอกาสโดยเฉพาะสิทธิด้านการศึกษา และทักษะชีวิต เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอัตภาพของตนเอง
  1. ส่งเสริมสิทธิการศึกษาและการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่ชนบทและชายแดน
  2. ร่วมและส่งเสริมการทำงานแบบพหุภาคีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เครือข่าย องค์กรที่ทำงานด้านเด็กในชุมชนท้องถิ่น
  3. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรความรู้ด้านสิทธิเด็กและทักษะชีวิตโดยพัฒนา ศักยภาพ บุคลากรภายในองค์กรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
  4. พัฒนากระบวนการสื่อสารให้เป็นสื่อกลางในการเผยแพรและเชื่อมโยงองค์ ความรู้ ทักษะชีวิตและสิทธิเด็ก
แผนกลยุทธ์
        การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรการเรียนรู้
        การทำงานแบบพหุภาคี เสริมสร้างเครือข่ายงานและเครือข่ายการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิเด็กและ ทักษะชีวิต
        พัฒนารูปแบบการสื่อสารและเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์การทำงาน และทักษะการทำงานสู่สาธารณชน
        การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่งานสำนักงาน

หลักการดำเนินงานโครงการ
  1. ตอบสนอง เติมเต็มสิทธิของเด็กที่ขาดหายหรือถูกบั่นทอนในพื้นที่เป้าหมายของมูลนิธิฯ
  2. ใช้รูปแบบการทำงานที่ยึดความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้มีหน้าที่ให้สิทธิแก่เด็ก
  3. ใช้แนวคิด “เด็กเป็นศูนย์กลาง” การพัฒนาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการการเรียนรู้ทักษะชีวิต
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่แผนการทำงาน “เครือข่ายพหุภาคี” แบบเครือข่ายสังคมทั้งภาครัฐบาล และประชาสังคม
  5. สร้างความเชื่อมั่นว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีประสิทธิผลและโปร่งใส
  6. สร้างความเชื่อมั่นว่าแผนงาน/โครงการ มีการติดตามผลและประเมินผลอย่างน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการขยายผล
ที่ตั้ง 114/19 ม.2 ต.ช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-212-757, 053-21-275-8
โทรสาร 053-212-757, 053-212-758 ต่อ 13
อีเมล์ tlsdf@rakdek.or.th
tlsdf:rakdek.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 16 คะแนน
มีผู้เข้าชม 13,093 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด