หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
7.6K
2
16
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ( มพด.)
SMEs
องค์กร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ( มพด.)  
Organization Foundation for Child Development
รายละเอียด องค์การอนามัยโลก (WHC 1993-2536) ได้ให้ความหมายทักษะชีวิตว่า เป็น “ความสามารถในการปรับตัวและมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทำให้บุคคลสามารถจัดการสิ่งท้าทายในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม” โดยตลอดชีวิตของเด็กแต่ละคน จะมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน หรือที่เราเรียกกันว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบ 10 ประการ จัดเป็น 5 คู่ และจัดแบ่งตามพฤติกรรมเรียนรู้ได้ 3 ส่วนคือ              
               รู้     = ด้านพุทธินิสัย
             คิด    = ด้านจิตพิสัย
              ทำ    = ด้านทักษะนิสัย
สำหรับประเทศไทยได้เพิ่มองค์ประกอบอีก 1 คู่ คือ ความภูมิใจในตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม (ประชิต เอราวณ์ ผุชบา เหลืออังกูร 2546 ) และได้ให้ความหมายไว้ว่า
“ทักษะชีวิต เป็นความสามารถอันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ ทักษะในการที่จะจัดการกับปัญหารอบๆ ตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ ยาเสพติด บทบาทหญิงชาย ชีวิตครอบครัว สุขภาพ อิทธิพลของสื่อ สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ปัญหาสังคม ฯลฯ (ก.กระทรวงสาธารณสุข 2541)

จะเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กได้อย่างไร
กล่าวได้ว่าทักษะชีวิต คือสิ่งสำคัญในชีวิตวัยเด็ก และตลอดไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเอง แต่ถ้าขาดไปแล้ว ก็จะเกิดปัญหาในการจัดการอารมณ์ การจัดการกับปัญหาที่เด็กจะต้องเจอ ซึ่งกลุ่มเด็กมัธยม (วัยรุ่น) จำนวนมากเกิดปัญหาเพราะขาดทักษะชีวิต ควรให้พัฒนากับเด็กกลุ่มนี้และคัดเลือกองค์ประกอบของชีวิตที่เหมาะสมแก่กรณี เช่น ทักษะการสื่อสาร การใช้ความคิดวิเคราะห์ ทักษะการวางตัวกับเพื่อน / เพศตรงข้าม การรู้เท่าทันสื่อ
 
ทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมมือในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เด็กและไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะรายที่มีปัญหา ในการทำกิจกรรมต้องให้เด็กเข้ามีส่วนร่วม และจัดให้มีกลุ่มแกนนำที่จะสามารถจัดกิจกรรมต่อเนื่องได้ โดยรู้จักแทรกเนื้อหาที่มีความสำคัญสูงตามจังหวะที่เหมาะสม

ที่มา: เล่น...เพื่อชีวิตของเด็ก (คู่มือแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเล่นเพื่อนการพัฒนาเด็ก สำหรับเด็กทุกคน)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ที่ตั้ง 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700
โทรศัพท์ 02-433-6292 , 02-884-6603
โทรสาร 02-435-5281 ต่อ 102
อีเมล์ iamchild2004@yahoo.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/pages/fanpage-มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก/132709746823953
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 16 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,633 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด