หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
38K
2
161
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
SMEs
องค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
Organization SEUB NAKHASATHIEN FOUNDATION
รายละเอียด ภารกิจ เพื่อ  “ส่งเสริมการอนุรักษ์ และปกป้องป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ มนุษย์ และสังคม”

วิสัยทัศน์ “ให้ทำงานสืบทอดเจตนารมย์ของคุณสืบ นาคะเสถียร เพื่อให้ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติ โดยประชาชนและผู้มีอำนาจตัดสินใจมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อความเข้าใจถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ดังกล่าว ทั้งนี้ในประเทศไทยต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน”

ปรัชญา “ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายรวมถึงเพิ่มพูนความเข้าใจในการอนุรักษ์ให้พวกเขาเหล่านั้นด้วย ในขณะเดียวกันในการตัดสินใจต้องมีพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ในขณะที่อีกด้านหนึ่งต้องเคารพสิทธิชุมชนที่จะดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับการสงวนความหลากหลายทางชีวภาพ และความสมดุลยั่งยืน มูลนิธิต้องทำหน้าที่โดยไม่หวั่นเกรงต่อปัญหาใดๆ เพราะหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของมนุษย์ในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิทธิของสัตว์ป่าที่จะดำรงชีวิตตามวิถีธรรมชาติ”

หลักการทำงานอนุรักษ์ “ให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับแรก รองลงมาให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ที่สำคัญและถูกคุกคาม ในการทำงานที่ต้องตัดสินใจให้อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่รอบด้าน หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีวิธีแก้ไขผลกระทบที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตามสมควรคงระบบนิเวศตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ทั้งกระบวนการ และให้ดำเนินการบูรณะถิ่นที่อยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อมีความจำเป็นและเป็นไปได้”

หลักการขององค์กร “องค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ที่ทำงานบนพื้นฐานประโยชน์ของธรรมชาติและมนุษย์ มีความยั่งยืนขององค์กร และมีการดำเนินงานที่มุ่งแก้ปัญหาระยะยาวบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงทางวิชาการและมีความสามารถที่จะปรับใช้ความรู้ นโยบาย และเทคนิคทุกด้านตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้ได้”

บทบาทของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
  1. องค์กรมีพันธกิจในการรณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึก เพื่อให้ได้รับความสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ภาคส่วนต่างๆ) โดยนำไปสู่การอนุรักษ์ผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติอย่างจริงจัง
  2. มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินการคุ้มครอง และการติดตามตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติ
  3. บทบาทดังกล่าวเป็นบทบาทระดับประเทศ โดยเน้นที่ผืนป่าตะวันตก และบริเวณโดยรอบ
  4. บทบาทดังกล่าวมีแนวทางที่รวมกับรัฐบาลในขอบเขตที่เป็นไปได้
  5. บทบาทเฝ้าระวังผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติถูกทำลาย ทั้งในระดับนโยบาย กฎหมาย และโครงการ
  6. หาทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นในสวัสดิภาพของคนทำงานอนุรักษ์ในประเทศไทย
ที่ตั้ง 693 อาคาร 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยศเส ถ.บำรุงเมือง คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 02-224-7838-9
โทรสาร -
อีเมล์ snf@seub.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 161 คะแนน
มีผู้เข้าชม 38,233 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด