หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
7.4K
2
6
มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
SMEs
องค์กร มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ 
Organization Rabbit in the Moon Foundation
รายละเอียด 10 ปีแล้ว กับการทำงานสร้างกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อการปลูกจิตสำนึก หรือ 'การสร้างคน' ให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม การเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ไปรู้จักและเกิดความรู้ เห็นความงามและตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถ 'คิดรู้' ถึงการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไม่เบียดเบียน

และด้วยว่าชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ มีความเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ชีวิตทุกชีวิตจึงมีคุณค่าเท่าเทียมกันและเสมอกันด้วยความต้องการรักษาเผ่าพันธุ์ของตน รวมทั้งพืชและสัตว์ แต่เพราะมนุษย์เรามีศักยภาพในการจินตนาการและคิดได้ จึงสามารถพัฒนาตนเองให้ทำสิ่งที่เป็นคุณต่อตนเองและผู้อื่นได้มากกว่า หรือในขณะเดียวกันก็อาจทำลายชีวิตตนเองและชีวิตอื่นลงได้มากกว่าเช่นกัน
แล้ว มนุษย์ จะเลือก หรือ ควรเลือก ทำสิ่งไหน...

ให้งามเป็นเนื้อหาที่มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ นำเสนอนับจากก้าวนี้ หลังจากที่ได้ถอดองค์ความรู้ตลอดการทำงานที่ผ่านมาว่า การทำให้คนได้รับรู้ความงามและเรียนรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้น คือ ความสามารถที่จะรู้สึกได้อย่างประณีต (Sensible) ความตื่นตัวต่อการรับรู้และเรียนรู้ (Awakening) และมีความสุขเบิกบาน (Liveliness) ต่อการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชีวิตอื่น ซึ่งเมื่อประกอบกับคุณธรรมที่สำคัญ คือ การมีความเมตตา สามารถเห็นสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นเพื่อนได้ ก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล (Symbiosis) เข้าถึงความเป็นจริงได้ในที่สุด
ดังนั้น 'ให้งาม' จึงทำได้ ด้วยการ 'ทำให้ตนเองมีใจที่งาม' และ ทำได้ ด้วยการ 'ทำหรือให้สิ่งที่งามแก่ผู้อื่น'

โดยผ่านกระบวนการ 'เปิด' ที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยหัวใจ และฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่เป็นคุณให้กับตนเอง เพื่อให้เข้าถึงสถานะดังกล่าวได้
ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้จาก โครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ เวลานี้ ที่มีการปรับพัฒนา เพื่อให้เข้าถึงการรับรู้ เรียนรู้ธรรมชาติที่ประณีตขึ้นและสอดคล้องไปกับธรรมชาติให้มากที่สุด โดยผ่านกิจกรรมในโครงการหลัก 5 โครงการ ดังนี้
  1. โครงการศึกษาธรรมชาติโดยศิลปวิธี (เด็กประถม ร.ร.สินแร่สยาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
  2. โครงการเด็กสร้างสื่อ สื่อสร้างเด็ก (เด็กประถม ร.ร.สินแร่สยาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
  3. โครงการกระต่ายตื่นตัว (เด็กประถมในเมืองใหญ่)
  4. โครงการกายามายา (เด็กมัธยม-อุดมศึกษา-คนทำงาน)
  5. โครงการสร้างอาชีพชุมชน (กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 3 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
และโครงการความร่วมมืออื่นๆ เฉพาะกิจ เช่น โครงการ Tree Plus (ร่วมกับ บริษัท วันเดอร์เวิลด์ จำกัด) เป็นต้น

ที่ตั้ง มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ สำนักงานกรุงเทพฯ 103/62 หมู่บ้านศุภฤกษ์ ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-513-9767
โทรสาร 02-513-9766
อีเมล์ info@rabbitinthemoon.org
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/rabbitinthemoonfoundation/
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 7,429 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด