Happy Newyear 2023 TFC
หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
7.1K
3
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
SMEs
องค์กร มูลนิธิสร้างเสริมไทย 
รายละเอียด ประวัติมูลนิธิสร้างเสริมไทย

มูลนิธิสร้างเสริมไทยถือกำเนิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2540 โดยมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้เจตจำนงที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยได้มีการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา (Knowledge Based Society)

ด้วยกระแสแห่งความคิดของผู้ก่อตั้งที่เห็นว่า การพัฒนาจำเป็นต้องแต่งเติม สร้างเสริมจากรากฐาน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมั่นคง

กิจกรรมของมูลนิธิสร้างเสริมไทยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริมให้เยาวชนของเราได้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษา เพื่อที่จะใช้ความรู้ที่ได้นั้นเป็นบันไดขึ้นสู่ความสามารถในการพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้มีการพัฒนาประเทศในที่สุด การส่งเสริมการศึกษาในที่นี้ มูลนิธิฯพยายามก้าวเข้าไปสู่สังคมของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเป็นหลัก ด้วยเหตุที่ว่าสังคมของการศึกษาของเราส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ยังขาดแคลน ตั้งแต่ขาดแคลนบุคลากร อุปกรณ์ในการเรียนการสอน หรือแม้กระทั่งเครื่องแบบและอาหารกลางวัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสังคมเมืองจะถึงพร้อมด้วยประสิทธิภาพทางการศึกษาเสมอไป จุดด้อยยังมีให้เห็นอยู่เสมอ

และด้วยเหตุแห่งความแตกต่างกันในความเจริญของสังคมเมืองและชนบทนี้เอง มูลนิธิฯจึงได้แสวงหาหนทางที่จะทำให้ช่องว่างแห่งการศึกษานั้นแคบลง เพื่อให้ทั้งระบบได้เดินไปด้วยกัน เป็นการก่อให้เกิดกลไกเพื่อสร้างการศึกษาที่ใหญ่ พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในภายภาคหน้า

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ให้กับกลุ่มเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 2. เป็นแหล่งเผยแพร่ประสบการณ์การบริหารธุรกิจ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน
 3. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
แนวทางการดำเนินงาน
 • จัดกิจกรรมอาสาสมัครสร้างเสริมไทยเพื่อเข้าไปทำกิจกรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางสังคม
 • จัดมอบห้องสมุดสร้างเสริมไทยให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารหรือหน่วยงานรัฐบาลที่ขาดแคลน
 • จัดทำหนังสือเผยแพร่แนวความคิดทางการบริหารชุด Thailand's Way
 • จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษา
 • ดำเนินการมอบสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
 • จัดทำจุลสารและ Home Page มูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อเป็นสื่อกลางใน การประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา
 • จัดทำโครงการจักรยานยืมเรียน
 • มอบหนังสือให้กับห้องสมุดของเรือนจำพิเศษเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้ถูกควบคุมประพฤติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังการพ้นโทษ
 • จัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบของห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน
ที่ตั้ง 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-682-6111 ต่อ 3301
โทรสาร -
อีเมล์ yossapat_t@svoa.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 7,085 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด