หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
9.5K
2
145
สถาบันอนาคตไทยศึกษา
SMEs
องค์กร สถาบันอนาคตไทยศึกษา 
Organization Thailand Future Foundation
รายละเอียด สถาบันอนาคตไทยศึกษา เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งโดยความตั้งใจของกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการและผู้นำความคิดจากหลายสาขาที่มีความห่วงใยอนาคตของประเทศไทย เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่มีนัยสำคัญต่อภาคธุรกิจสังคมโดยรวม

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม บนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเกื้อหนุนการเจริญเติบโตของประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายนักคิดทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
สถาบันอนาคตไทยศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 2 ประการ ดังนี้
  1. เพื่อยกระดับการพูดคุยเชิงนโยบายของประเทศให้อยู่บนพื้นฐานบนข้อมูลและการวิเคราะห์ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศมักเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ดังนั้นหากขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพออาจทำให้การพูดคุยเชิงนโยบายออกนอกประเด็นไป จนกลายเป็นถกเถียงกันด้วยความรู้สึก เราเชื่อว่าการถกเถียงเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากข้อมูลที่เพียงพอ และการวิเคราะห์ประเด็นที่ชัดเจน
  2. เพื่อเสนอแนะทางออกที่สร้างสรรค์และนำไปปฏิบัติได้จริง หลายครั้งการวิเคราะห์กลับกลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ มีแต่ข้อเสนอว่าไม่ควรทำแบบนี้ แต่กลับไม่มีใครบอกว่าควรทำอะไร อย่างไร เราทราบดีว่า ไม่มีทางออกที่สมบูรณ์แบบเพราะทุกทางออกย่อมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวต่อไปได้ เราจะนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดีพอที่จะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง และนำไปสู่ทางออกที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริง
ภารกิจของสถาบัน
“ เราจะร่วมมือ (Engage) กับผู้นำในวงการธุรกิจ นักวิชาการ และผู้กำหนดนโยบายของประเทศ เพื่อวิเคราะห์ (Analyze) และค้นหาประเด็นปัญหาที่แท้จริง เพื่อช่วยยกระดับ (Inform) การพูดคุยเชิงนโยบาย และนำเสนอทางออกที่สร้างสรรค์และนำไปปฏิบัติได้จริง ”

“Engage”
เราจะร่วมมือกับกลุ่มผู้นำในวงการธุรกิจ นักวิชาการ และผู้กำหนดนโยบาย ทำความเข้าใจและกำหนดประเด็นปัญหา เพื่อนำเราไปสู่การวิเคราะห์ที่ตรงจุด และได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริง

“Analyze”
เราจะวิเคราะห์ประเด็นปัญหาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ในหลากมิติหลายมุมมอง เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจปัญหาที่แท้จริง และเสนอแนะทางออกที่สร้างสรรค์

“Inform”
เราจะร่วมกับเครือข่ายของเราช่วยยกระดับการพูดคุยในเชิงนโยบายของประเทศให้อยู่บนพื้นฐานบนข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยการให้ข้อเท็จจริงในหลายมิติ วิเคราะห์ประเด็นและนำเสนอว่า อะไรคือประเด็นที่แท้จริง ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละฝ่าย และที่สำคัญที่สุด ทิศทางการปรับตัวหรือแนวทางแก้ไขของภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคประชาชน ต่อประเด็นดังกล่าวควรจะเป็นอย่างไร

โดยมุ่งหวังให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม จนกลายเป็นการพูดคุยเชิงนโยบายในวงกว้าง อันจะก่อให้ประโยชน์ต่อการกำหนดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งเรายินดีอย่างยิ่งหากจะมีผู้ใดนำงานวิจัยของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้การอ้างอิงที่ถูกต้อง

ที่ตั้ง 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 ห้อง ML2304 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-264-5481-3
โทรสาร 02-264-5480
อีเมล์ network@thailandff.org
forum@thailandff.org
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 145 คะแนน
มีผู้เข้าชม 9,477 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด