ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
นนทบุรี
8 50
กรุงเทพฯ
7 43.75
ขอนแก่น
1 6.25
รวม 16 100