ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
10 27.03
เชียงใหม่
7 18.92
นครราชสีมา
4 10.81
นนทบุรี
4 10.81
อุดรธานี
3 8.11
สงขลา
2 5.41
ขอนแก่น
2 5.41
เชียงราย
1 2.7
ชลบุรี
1 2.7
ระยอง
1 2.7
สุราษฎร์ธานี
1 2.7
อุบลราชธานี
1 2.7
รวม 37 100