ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
79 68.7
นนทบุรี
17 14.78
เชียงใหม่
4 3.48
อุดรธานี
3 2.61
สงขลา
3 2.61
นครราชสีมา
2 1.74
อุบลราชธานี
2 1.74
ภูเก็ต
2 1.74
เชียงราย
2 1.74
ชลบุรี
1 0.87
รวม 115 100