ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
211 73.78
นนทบุรี
57 19.93
ขอนแก่น
7 2.45
เชียงใหม่
4 1.4
สงขลา
1 0.35
ชลบุรี
1 0.35
อุดรธานี
1 0.35
นครราชสีมา
1 0.35
สุราษฎร์ธานี
1 0.35
ภูเก็ต
1 0.35
สมุทรสงคราม
1 0.35
รวม 286 100