ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
40 88.89
เชียงใหม่
2 4.44
นครปฐม
1 2.22
อุตรดิตถ์
1 2.22
พระนครศรีอยุธยา
1 2.22
รวม 45 100