ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
187 74.21
นนทบุรี
14 5.56
เชียงใหม่
13 5.16
ชลบุรี
8 3.17
นครราชสีมา
7 2.78
อุดรธานี
6 2.38
ประจวบคีรีขันธ์
5 1.98
พระนครศรีอยุธยา
3 1.19
ภูเก็ต
2 0.79
พิษณุโลก
1 0.4
เชียงราย
1 0.4
อุบลราชธานี
1 0.4
สุราษฎร์ธานี
1 0.4
สมุทรปราการ
1 0.4
ขอนแก่น
1 0.4
สงขลา
1 0.4
รวม 252 100