ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
29 60.42
นนทบุรี
9 18.75
นครราชสีมา
2 4.17
อุดรธานี
2 4.17
ขอนแก่น
1 2.08
เพชรบูรณ์
1 2.08
เชียงใหม่
1 2.08
ชลบุรี
1 2.08
ประจวบคีรีขันธ์
1 2.08
กระบี่
1 2.08
รวม 48 100