ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
27 58.7
นนทบุรี
9 19.57
อุดรธานี
2 4.35
นครราชสีมา
2 4.35
ชลบุรี
1 2.17
ประจวบคีรีขันธ์
1 2.17
กระบี่
1 2.17
ขอนแก่น
1 2.17
เพชรบูรณ์
1 2.17
เชียงใหม่
1 2.17
รวม 46 100