ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
อุบลราชธานี
2 25
เพชรบุรี
2 25
สมุทรปราการ
1 12.5
สมุทรสงคราม
1 12.5
สุรินทร์
1 12.5
กระบี่
1 12.5
รวม 8 100