ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
154 60.39
นนทบุรี
46 18.04
ชลบุรี
12 4.71
เชียงใหม่
8 3.14
นครราชสีมา
7 2.75
สงขลา
5 1.96
สมุทรปราการ
5 1.96
อุดรธานี
4 1.57
ระยอง
3 1.18
อุบลราชธานี
2 0.78
ขอนแก่น
2 0.78
พิษณุโลก
1 0.39
สมุทรสาคร
1 0.39
ภูเก็ต
1 0.39
เชียงราย
1 0.39
ปทุมธานี
1 0.39
ลำปาง
1 0.39
พระนครศรีอยุธยา
1 0.39
รวม 255 100