ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
6 85.71
เชียงราย
1 14.29
รวม 7 100