ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
27 52.94
ชลบุรี
5 9.8
นนทบุรี
4 7.84
นครราชสีมา
2 3.92
เชียงใหม่
2 3.92
สมุทรสงคราม
1 1.96
มหาสารคาม
1 1.96
เชียงราย
1 1.96
ตรัง
1 1.96
สมุทรปราการ
1 1.96
เพชรบูรณ์
1 1.96
ราชบุรี
1 1.96
สงขลา
1 1.96
นครสวรรค์
1 1.96
นราธิวาส
1 1.96
ฉะเชิงเทรา
1 1.96
รวม 51 100