ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
29 67.44
ลำปาง
4 9.3
นนทบุรี
3 6.98
เชียงราย
2 4.65
อุดรธานี
1 2.33
นครราชสีมา
1 2.33
ขอนแก่น
1 2.33
พระนครศรีอยุธยา
1 2.33
เชียงใหม่
1 2.33
รวม 43 100