ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
87 70.73
เชียงใหม่
13 10.57
นนทบุรี
10 8.13
นครราชสีมา
3 2.44
อุดรธานี
3 2.44
พระนครศรีอยุธยา
3 2.44
ขอนแก่น
2 1.63
สมุทรปราการ
1 0.81
ชลบุรี
1 0.81
รวม 123 100