ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
สงขลา
1 0.7
นครศรีธรรมราช
2 1.4
สมุทรปราการ
1 0.7
พระนครศรีอยุธยา
6 4.2
นนทบุรี
7 4.9
กรุงเทพฯ
117 81.82
อุบลราชธานี
4 2.8
อุดรธานี
2 1.4
ขอนแก่น
1 0.7
เชียงราย
2 1.4
รวม 143 100