ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
สงขลา
2 1.82
ชลบุรี
4 3.64
สมุทรปราการ
4 3.64
พระนครศรีอยุธยา
2 1.82
นนทบุรี
12 10.91
กรุงเทพฯ
83 75.45
เชียงใหม่
3 2.73
รวม 110 100