ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
93 71.54
นนทบุรี
11 8.46
เชียงใหม่
4 3.08
นครราชสีมา
3 2.31
นครศรีธรรมราช
2 1.54
ชลบุรี
2 1.54
ขอนแก่น
2 1.54
เชียงราย
2 1.54
สงขลา
2 1.54
อุดรธานี
2 1.54
ราชบุรี
1 0.77
ลำปาง
1 0.77
สตูล
1 0.77
สุราษฎร์ธานี
1 0.77
ประจวบคีรีขันธ์
1 0.77
พระนครศรีอยุธยา
1 0.77
พังงา
1 0.77
รวม 130 100