ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
391 84.09
นนทบุรี
16 3.44
เชียงใหม่
11 2.37
สมุทรปราการ
10 2.15
นครราชสีมา
10 2.15
พระนครศรีอยุธยา
5 1.08
ชลบุรี
5 1.08
สุราษฎร์ธานี
3 0.65
ขอนแก่น
3 0.65
อุดรธานี
3 0.65
ระยอง
3 0.65
นครศรีธรรมราช
2 0.43
ฉะเชิงเทรา
1 0.22
สงขลา
1 0.22
ลำปาง
1 0.22
รวม 465 100