ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
91 45.05
นนทบุรี
18 8.91
ชลบุรี
14 6.93
พระนครศรีอยุธยา
13 6.44
นครราชสีมา
10 4.95
อุดรธานี
8 3.96
เชียงใหม่
8 3.96
ลำปาง
7 3.47
สมุทรปราการ
7 3.47
สงขลา
4 1.98
ระยอง
4 1.98
เชียงราย
4 1.98
ขอนแก่น
4 1.98
พิษณุโลก
3 1.49
นครศรีธรรมราช
2 0.99
สุพรรณบุรี
1 0.5
ฉะเชิงเทรา
1 0.5
อุบลราชธานี
1 0.5
ประจวบคีรีขันธ์
1 0.5
สุราษฎร์ธานี
1 0.5
รวม 202 100