ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
457 67.21
ชลบุรี
37 5.44
เชียงใหม่
29 4.26
นครราชสีมา
29 4.26
นนทบุรี
19 2.79
ประจวบคีรีขันธ์
16 2.35
พระนครศรีอยุธยา
13 1.91
ระยอง
9 1.32
สงขลา
9 1.32
อุดรธานี
8 1.18
ภูเก็ต
8 1.18
เชียงราย
6 0.88
ลำปาง
6 0.88
อุบลราชธานี
6 0.88
นครศรีธรรมราช
5 0.74
สมุทรปราการ
5 0.74
พิษณุโลก
4 0.59
สุราษฎร์ธานี
4 0.59
นครปฐม
3 0.44
ขอนแก่น
3 0.44
เลย
1 0.15
ยโสธร
1 0.15
บุรีรัมย์
1 0.15
น่าน
1 0.15
รวม 680 100