กลุ่มทำเล,พื้นที่เช่า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
ตลาดสด 1,155 66.61
ตลาดนัด 246 14.19
ศูนย์การค้า 157 9.05
คอมมูนิตี้มอลล์ 74 4.27
พื้นที่เช่า 35 2.02
ศูนย์ค้าส่ง 19 1.1
ตลาดน้ำ 17 0.98
โครงการ 9 0.52
ศูนย์อาหาร 8 0.46
เปิดท้ายขายของ 6 0.35
อื่นๆ 6 0.35
พลาซ่า 2 0.12
รวม 1,734 100