หน้าแรกบทความ    รวมรายชื่อนักเขียน    ดร.โสภณ พรโชคชัย
1.4K
ดร.โสภณ พรโชคชัย
เป็นนักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาการเมือง ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เคยลงสมัครรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในหมายเลข 4
 
เกิด : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2501
 
การศึกษา

โสภณ พรโชคชัย หรือ ดร.โสภณ พรโชคชัย สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง กรุงเทพมหานคร ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร และโดยที่เคยได้ที่หนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นตัวแทนตอบปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงได้สอบเทียบและสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสอบเข้าได้อันดับแรกๆ ในสาขาศิลป์คณิต

และเมื่อถึงปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยให้เลือกคณะ จึงเลือกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะสมัยนั้นมีนักศึกษาฝ่ายซ้ายสนใจเรียนคณะนี้น้อย ทั้งที่เคยสอบวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ D+ ประกอบกับสนใจการพัฒนาสังคม หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาที่ดินที่อยู่อาศัย ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยทุนรัฐบาลเบลเยียม และได้ทำวิทยานิพนธ์ระดับดีเลิศ รวมทั้งจบปริญญาเอกในสาขาเดียวกันจากสถาบันเดียวกัน
 
นอกจากนั้นยังได้รับการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 2 ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินของ สถาบันนโยบายที่ดินลินคอล์น (Lincoln Institute of Land Policy) หลักสูตรการพัฒนาที่อยู่อาศัย มหาวิทยาลัยคาธอลิก ลูแวง
 
ชีวิตส่วนตัว

สมรสกับ นางปัทมา พรโชคชัย (นามสกุลเดิม จันทรานุกูล) มีบุตร 2 คน
คนโตชื่อ น.ส.น้ำทิพย์ พรโชคชัย คนเล็กชื่อ เอกภาพ พรโชคชัย
 
การทำงาน

หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2522 ก็เข้าทำงาน ณ โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2523 จากนั้นก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ ศูนย์วิชาการ (ปัจจุบันฝ่ายวิชาการ) การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย) จนได้รับทุนไปเรียนต่อ และกลับมาทำงานที่การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย) อีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญในโครงการของธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อจบโครงการจึงได้มีโอกาสไปทำงานกับบริษัทพัฒนาที่ดินและบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์
 
จนเมื่อปี พ.ศ. 2534 จึงได้ให้บริการสำรวจวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน จนในปี พ.ศ. 2544 จึงก่อตั้ง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) เพื่อนำความรู้จากภาคปฏิบัติมาสอนแก่ผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
 
นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังทำงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลัง ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการขององค์การสหประชาชาติ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก-เอสแคป องค์การการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (United Nations Human Settlements Programme) เป็นต้น
 
ในด้านวิชาการยังเป็นผู้บรรยายในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 
งานด้านสังคม

ดร.โสภณ มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ โดยเป็น
 • นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการประเมินค่าทรัพย์สิน
 • ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • ประธานมูลนิธิอิสรชน
 • รองประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
 • รองประธาน สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ
 • สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
 • กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • กรรมการคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง
 • กรรมการคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย
 • กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษาสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
 • ที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
 • ที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 
นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังเป็นกรรมการสมาคมในระดับนานาชาติอีกหลายแห่ง เช่น
 • ผู้แทนประจำประเทศไทยของ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินภาครัฐนานาชาติ (International Association of Assessing Officers)
 • ผู้ประเมินของสถาบันผู้สำรวจแห่งสหราชอาณาจักร Royal Institution of Chartered Surveyors
 • กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน (ASEAN Valuers Association)

เกียรติประวัติ

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จนได้รับรางวัล
 • โล่นายกรัฐมนตรี รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย พ.ศ. 2548
 • รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2550
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2552
 • โล่รางวัลโปร่งใส สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) พ.ศ. 2554
 • โล่นายกรัฐมนตรี รางวัลแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น กระทรวงแรงงาน (ประเทศไทย) พ.ศ. 2554, 55, 56 และ 57
 
ผลงานหนังสือ
 1. การบริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่า 2560. 144 หน้า
 2. การบริหารกรุงเทพมหานคร 2557. 144 หน้า
 3. CSR ที่แท้. พ.ศ. 2557. 144 หน้า
 4. วิพากษ์ผังเมือง. พ.ศ. 2557. 144 หน้า
 5. สร้างเขื่อนแม่วงก์ เถอะนะ พ.ศ. 2557. 144 หน้า
 6. อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 และ ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า. 2556. 88 หน้า
 7. จดหมายถึงนายกฯ. 2556. 180 หน้า
 8. การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย พ.ศ. 2555. 320 หน้า
 9. ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ. พ.ศ. 2555. 96 หน้า
 10. โคมฉาย 2554. พ.ศ. 2554. 272 หน้า
 11. อาชิว ชิว ชิว. พ.ศ. 2552. 120 หน้า
 12. คิดต่าง. พ.ศ. 2551. 120 หน้า
 13. ถูกเวนคืน อย่าเสียใจ. พ.ศ. 2551. 120 หน้า
 14. นี่คืองานสังคมสงเคราะห์. พ.ศ. 2551. 120 หน้า
 15. บริหารด้วยรัก. พ.ศ. 2551. 160 หน้า
 16. คุณธรรมธุรกิจ. พ.ศ. 2550. 160 หน้า
 17. จุดประกาย 50. พ.ศ. 2550. 296 หน้า
 18. บ้านเธอราคาเท่าไหร่. พ.ศ. 2549. 120 หน้า
 19. วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน. พ.ศ. 2549. 136 หน้า
 20. อสังหาฯ ช่วยชาติ. พ.ศ. 2549. 136 หน้า
 21. อสังหาฯ ต่างแดน. พ.ศ. 2548. 224 หน้า
 22. รู้มูลค่าบ้านตัวเอง. พ.ศ. 2548. 95 หน้า
 23. อสังหาริมทรัพย์ เรื่องสำคัญของชีวิต. พ.ศ. 2547. 200 หน้า
สนใจติดต่อ นักเขียน
บทความยอดนิยม
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน พ.ศ.2537-2563
2,019
ใครๆ ก็อยากซื้อบ้านในอเมริกา ไม่มีใครเอาจีน
1,828
บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
เทคโนโลยีกับอสังหาริมทรัพย์ในโลกยุคใหม่
1,015
ประเมินค่าเครื่องบิน A350-900
1,182
เดือนกรกฎาคม 63 อสังหาฯ โดยเฉพาะคอนโดฯ กลับมาคึก..
963
ต้องทำบ้านจัดสรร-คอนโดฯ แบบ/ทำเลนี้จึงขายออก
1,248
24 ปีมานี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2 เท่าแต่ปีนี้ลด ..
1,422
หมายหัว 20 ประเภทบ้านที่ขายไม่ออก ห้ามสร้าง
1,761
เปิดอสังหาฯ ใหม่ 5,460 หน่วย 20,579 ล้านบาท
1,392
มูลค่าของพระราชวังบัคกิงแฮม
1,017
ราคาบ้านจะตกต่ำลงอีกไหม
1,524
CSR แบรนด์ บอส และกระทิงแดง
1,195
บทความ สนับสนุน (Sponsor)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.