หน้าดาวน์โหลด   ทำเลค้าขาย   ตลาดนัด น่าซื้อ 
18K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
แบบประเมินนี้ใช้สาหรับประเมินมาตรฐานของตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ

 File size : 0.343 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,500)
เพื่อดำเนินการพัฒนาตลาดนัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และกฎกระทรวง

 File size : 22.119 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(947)
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

 File size : 7.513 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(996)
การติดตามประเมินคุณภาพ หมายถึง  การดำเนินการตรวจแนะนำ และติดตามประเมินคุณภาพของตลาดประเภทที่ 2

 File size : 0.062 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(814)
มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด โดยระบุประเภทสินค้าที่จำหน่าย

 File size : 0.066 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(904)
แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินมาตรฐานของตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

 File size : 0.064 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(3,984)
ข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

 File size : 0.077 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(832)
ตลาดนัดน่าซื้อ ต้องเป็นตลาดที่ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 File size : 0.025 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(817)
แบบประเมินนี้ใช้สาหรับประเมินสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

 File size : 0.267 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,596)
ผู้ประกอบการตลาดที่จะเข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน "ตลาดนัด น่าซื้อ" ต้องตลาดที่ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 File size : 1.687 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(802)
ผู้ประกอบการตลาดที่จะเข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน "ตลาดนัด น่าซื้อ" ต้องตลาดที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

 File size : 1.048 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(811)
ผู้ประกอบกิจการตลาดที่จะเข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน "ตลาดนัด น่าซื้อ" ต้องเป็นตลาดที่ได้รับใบอนุญารตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 File size : 1.034 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(784)
ขอความร่วมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการคัดเลือกตลาดที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน

 File size : 0.974 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(783)
แบบประเมินแบ่งการประเมินออกเป็น  3  ระดับ คือ  ระดับพื้นฐาน  ระดับดีและระดับดีมาก

 File size : 0.117 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(909)
ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตรจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  ของเสีย

 File size : 0.124 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(830)
แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรง มีผิวเรียบ ทำความสะอาดง่ายสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. และอาจเป็นแบบพับเก็บได้

 File size : 0.136 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(774)
ตลาดต้นแบบในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน “ ตลาดนัด น่าซื้อ ”  ( ๑ จังหวัด ๑ ตลาดนัด  ต้นแบบ )  

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(933)
ทะเบียนรายชื่อผู้ขายของในตลาดประเภทที่ 2    ชื่อตลาด..........เลขที่.........ถนน.........หมู่ที่........ตำบล.....อำเภอ.......จังหวัด........

 File size : 0.066 MB.
 Type : xls
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(939)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.