หน้าดาวน์โหลด   เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ   เอกสารเผยแพร่ 
14K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
รายงานสรุปผล การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R10
 File size : 5.929 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(754)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน
 File size : 0.169 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(678)
รายงานสรุปผล การจัดคณะเดินทางศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R3A (ไทย–ลาว–จีน)
 File size : 1.02 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(785)
รายงานฉบับสมบูรณ์ กิจกรรมการพัฒนากลยุทธ์ การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ปีงบประมาณ 2557
 

 File size : 1.931 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(872)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง  โดย ดร.เผด็จ ประดิษฐเพชร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2557
 File size : 10.847 MB.
 Type : ppt
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(810)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง โดย ดร.เผด็จ ประดิษฐเพชร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2557
 File size : 12.287 MB.
 Type : ppt
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(1,003)
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดน กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ 
 File size : 10.477 MB.
 Type : pptx
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(767)
“เตรียมพร้อมเป็น Logistics Hub แห่งอาเซียน” โดย คงฤทธิ์ จันทริก   ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งออก (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)
 File size : 4.307 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(788)
การสัมนา "โอกาสโลจิสติกส์ไทยสู่การเป็น  Logistics Hub แห่งอาเซียน จัดทำโดย สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 File size : 13.124 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(698)
สรุปผล การเดินทางสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้าต่อยอด AH2 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 File size : 2.587 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(764)
สรุปผลการประชุม นานาชาติด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ Semaine Internationale de Tansport et de la LogistiqueEurope 2014 (SITL 2014) 
 File size : 1.121 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(685)
สรุปผลการเดินทาง นําคณะผู้ประกอบธุรกิจสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์การค้า  
 

 File size : 19.98 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(683)
สรุปผลการสัมมนา “APEC Workshop on New Way to Promoting Supply Chain Connectivity in the Context of Global Value Chain”
 File size : 0.078 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
(724)
ข้อมูลการสำรวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า ณ อินเดีย - เมียนมาร์  วันที่  24 - 29  มีนาคม พ.ศ. 2557
 File size : 23.268 MB.
 Type : ppt
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(711)
ข้อมูลการสำรวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า ณ อินเดีย - เมียนมาร์  วันที่ 24 - 29  มีนาคม พ.ศ. 2557 
 File size : 5.877 MB.
 Type : ppt
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(737)
การเข้าร่วมการประชุม IFA ครั้งที่ 54  Annual Convention ณ เมืองนิวออร์ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 File size : 1.351 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(701)
สรุปผลการเดินทางนําคณะผูู้ประกอบธุรกิจสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

 File size : 0.748 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(784)
รายงานวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2556
 File size : 1.573 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,009)
การประชุมวิชาการนานาชาติโลจิสติกส์ (International Symposium on Logistics – ISL2013) และศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ 
 File size : 0.929 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(724)
สรุปผลการเดินทาง สร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การค้า ในภูมิภาคเอเชียใต้สู่อาเซียน (BIMSTEC-ASEAN)
 File size : 0.955 MB.
 Type : pdf
16-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(790)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.