หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
4.5K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จํากัด เริ่มดําเนินการก่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยมีการตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนา ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพและการสร้างงานผลิตพืชอินทรีย์ชุมชนเข้มแข็ง 
 File size : 0.444 MB.
 Type : pdf
06-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(881)